Gaelic Section

Index Page

Chan Fhaigh Mi Bas Ach Maiream Beo

 

Mar chuimhneachan air m`athair, Dmhnall Macleid a Crlabhagh, a chaochail 9/9/84 aois 72. ACH Air dha bhi marbh, tha e fhathast a`labhairt.

 

O seinnidh mise `n t-ran seo mu m`athair chaidh thoirt uainn

`S chan eagal leam c chluinneas e trth n mi airsan luaidh

Bha againne cho grdhaichte `s nach gabh e chuir an cainnt

Is dh`iarrainn-sa nam b`aithne dhomh don Tighearn` bhi toirt taing

 

Airson gach facal beannaichte a thinig riamh bho bheul

Mu`n t`Soisgeul ud bu taitneach leis `s a chuireadh e an cill

Ag nnse mu na fiosraichean bh`aig Clann an Tighearn` gu lir

Nan imeachd troimh an fhsach seo a`leigeil taic air Fin.

 

B`fhear-mneachaidh bha ealant` e air shoillseachadh o`n Aird

A`danamh sgoltadh soilleir eadar mearachd `s teagasg gris

Bha `n Fhrinn mar a mhil leis is i tric aige fo theang`

Mar chraoibh an cois na h-aibhne e - s bha toradh air gach meang!

 

Na ige rinn e follaiseach gum bu ghrdhaicht` leis-san Criosd

S ged bha dimhean fela mirneach leis bha iad mar n nach b`fhiach

An taca ris a`Chuspair ud dan robh e toirt chiad it`

Na bheath` bhon l ro-bheannaicht` ud nuair shaothraich airsan grs.

 

Dh`fhgadh leth-cheud bliadhna e ag imeachd toimh an fhsach

S bu tric a chlaoidheadh anam-san le saoghal, feil is Stan

Ach thug e buaidh orr` uile troimh Neart-san bha cuir don air

Is shaoradh nis gu buileach e bho na nithean bha cuir fiamh air.

 

Bui bhlasda bhi na chuideachd `n trth labhradh e gu domhair

Mu na nithean beannaichte a chual `e aig MacIomhair

Cha robh n air thalamh dhanadh chaoidh a mhchadh

Na thisich anns an anam aig` nuair chaidh am baile dhsgadh.

 

Rir eachdraidh bha mran ann a thisich aig an t-m ud

`S ged tha cuid an lthair tha mran a nis thall dhiubh

A`mealltainn lthaireachd Mhic Dh gu sorraidh cmh` ri chile

Gun earbs` aca annta fin- ach Annsan rinn an rite!

 

An T a n am Mac saor gum bi e saor dha-rribh

Bu tric bha theang` ga chuir an cill s a chaoidh chan fhsadh sgth dheth

Is dh`iarradh e n fhuair e fhin do gach neach s gach ite

S bha chridhe criteach s e fo phin nuair nach gabhadh iad ri Slinte.

 

Gach aon a tha `s a bhaile be am fianais san mu chuairt

Gun robh n aige-san na anam a ghineadh ann bho shuas

B`e siud a chumadh cagnadh ris s e gluas`d bho l gu l

A`faicinn nithean saoghalta mar dhomhanas gun st.

 

Bu tric e air na h`rdaighean `s gach cuideachd anns gach it`

Chan isteadh e - cha b`urrainn dha - s e labhairt mun an t Slint`

Le briathran chuireadh solas dhuinn air nithean domhair Dh

Is cha b`e mhiann bhi goirteachadh aon uan bha measg na treud.

 

Bha cuimhn` aig air na samhlaidhean a chual e n` lithean ig

Bhon teachdair ud a dh`ainmich mi troimh `n tinig mran be

Mun t-soltachans mun chlann-sgoile bu tric bhiodh e gan nns`

Is mran eile nach ainmich mi- ach san robh luach gun phrs.

 

B`ildear anns an eaglais e bha treibhdhireach `s gach n

A sheasadh ceart sa bhuaireadh, chan iarradh e ach sth

Is b`ionmhainn leis na h-uile neach bha gluas`d rir facal Dh

Cha bu chaomh leis sgaraidhean a dhanamh measg na treud.

 

Nach tuirt e fhin aon latha rium mi bhi neartachadh nam brithrean

Ge be it` sam faighear thu, is Dheth-san na gabh nire

Is ged tha silean dhaoine ort se silean Dh tha cunntadh

Is fiach gum bi thu daonnan a `neartachadh a mhuinntir

 

Tha cuir an digh an Criosd an seo san siud s gach ite

Grdhaich iad mar `s cir nad chrdh is innis dhaibh mu ghrs-san

Ghabh mi ris a `chomhairl` sin is fa-dheidh rinn Dia tren Fhrinn

Soilleir dhomh gu feumain-sa an Soisgeul bhi ga lrig.

 

Bi cuimhn` agam ri m`mhaireann `s e nas mlse dhomh na `n silidh

Gheamhradh deireannach air thalamh s e cmhla rium `m Bun Illidh

Bhiodh e s a` choinneamh- rnaigh ag iarraidh Spiorad Chriosda

Bhi reub o chil na namhan `s a bhi ri teachd a nos oirnn.

 

Oir `s soilleir gu bheil mran an seo mar anns gach ite

Th`air an dalladh `s bhios an drainn ma se `s gum buail am bs iad

An suideachadh a th`ac` cho bochd `s iad marbh `s gun iad ri gluas`d

O`s  tric a dh`amhairc m`athair orr` s a dh`fhairich e dhaibh truas!

 

S e dh`iarradh e gum faiceadh e mar bha an lithean ig

Mran a`gluas`d gu faiceallach `s an Spiorad gan toirt be

S ged a thugadh e air falbh, chan eil facal Dh gun tairbh`

S nuair shideas Esan air an talamh bheir E be na mairbh.

 

Don h-uile neach le igin fhin, gu tric bhiodh e ri ` g iarraidh

Gun danta fuasgladh orr` nam feum le Dia an tm `s gu sorraidh

Se ghuideadh e air Dia dha fin ach trcair l s a dh`oidhche

Bha chridhe cealgach dha na phin, s cha do chaill e riamh air cuimhne.

 

Chuir sin e dh`iarraidh comhar` gris bhiodh cinnteach n` m an dearbhaidh

N grdh bha aige dha gach brth`r an ceanglaichean an anama

Bha siud dha prseil - ach `s e Criosd a dh`iarradh e na aonar

Son a neartachadh`s e sgth dheth fhin s gach n a bha san t-saoghal.

 

Gun robh e fs an grs gach l is cuideachd ann an elas

Bha sin soilleir do gach neach, oir `s ann an Criosd bha dhchas

S ged bhitheadh iomadh teagamh agus eagal air gach l

B`ann d`a Ionnsaigh-san a rachadh e- is theicheadh iad air falbh.

 

Bha iad ann bha mirneach leis na imeachd troimh an fhsach

S bha iad trsach nuair a chual` iad teachdaireachd mu bhs-san

Ach thig an l `s thid iad suas is bi iad cmh` ri chile

A`seinn laoidh mholaidh dhan an t-Uan s a chli aca ga igheachd.

 

Bha trr dhi `s thugadh iad air falbh roimh m`athair-sa `o `n t-saoghal

O is math dhaibh-san gu dearbh b`e siud a bheachd-san daonnan

Nuair chluinneadh e gun chaochail iad bha caomh leis anns an Tighearna

Bhiodh e fhin air tir na d faochadh ud a mhaireadh dha gu sorraidh.

 

An uair a labhradh e mun bhs b`ann grad a bha e `g iarraidh

Gun tugadh Criosda e air falbh- is fhuair e rir a mhiann-san

Lon a ghnis le glir Mhic Dh `n uair thinig `n t-m dha triall as

` S ged tha sinne tirseach as a dhidh- tha ghrian air cl nan neul ud.

 

S cha chreidinn-sa ged dh`nnseadh dhomh gun danadh lot a bhis

M`anam agus m`inntinn-sa chuir sos gu bhith ro-chridht`

Ach sin e mar a thachair `s cha nir leam a bhith luaidh

Air m`athair chaidh a sgaradh uam ` s na thug e orm de bhuaidh.

 

Bi cuimhn` agamsa gu brth air an t-Sbaid ud nuair thinig

Fios thugam gun d`fhuair e bs bha mo chridhe air a sgineadh

Cha robh comhfhurtachd dhomh ann  bho aon de chloinn nan daoine

S ri cuid eile ghabh mi sannt- gus an tinig facal faochaidh.

 

N trth labhair rium Mac Dh o namh is fhreagair E mo cheist

Gach neach a  chreideas annam-sa chan fhaigh e bs am feasd

S ged gheibh e bs gum bi e be, siud thuirt e rium san m

Tha caladh ann is miannach leo, s tha d`athair-sa nis ann.

 

Chan fhaigh mi bs ach maiream be is nnseam oibre Dh

Siud sheinneadh le aig adhlaiceadh is rinn e dhomh-sa feum

Bhi beachdachadh air m`athair-sa na ionad cmhnaidh shuas

S e `g amhairc air `s a `labhairt ris an Neach thug dha an duais

 

Tha feitheamh air gach creutair a dh`iomaicheas na Shil

S a bheir san t-saoghal spis Dha bi iad maille Ris gun dil

Nuair thig a ghuth gan gabhail-san gu sorraidh Thuige Fhin

Mar thinig e gu m`athair-sa- is cha tid fodha `n grin.

 

Saoilidh mi gun cluinn mi e `s e nise labhairt shuas

Cha d`thinig riamh a-steach orm nuair bha mi air mo chuairt

Na tha mi nis ri sealbhachadh `s mi faicinn gnis mo Rgh

Is seinnidh mi gu sorraidh s a chaoidh chan fhs mi sgth.

 

Tha mo chmhrag seachad is gach teagamh nis air falbh

Chan eil brn `n seo agam- tha feath far `n robh gaoth gharbh

Gach osag a thug m`anam-sa nuair bha mi anns an fheil

Chan eil sgeul orr` agam bho`n fhuair mi steach a Ghlir.

 

S chan iarrainn chaoidh bhi tilleadh dhan staid san robh mi uair

Is peacadh dha mo mhilleadh - O glir a bhith don t- Uan

Gu b`Esan  chaidh a mharbhadh tha mi `g amharc Air le m`shil

S bho thug E mise maille Ris cha d`fhuair mi briseadh dil

 

Ged nach labhramaid ach ainneamh ri chil mu nithean Dh
Bha fianais ann ar n`anam gum bu cheangailte sinn fin

Le bannaibh a tha sorraidh- seadh mairidh iad gu brth

S bha sinn le chile g iarraidh gum blaiseadh cch de n t-Slint`

 

Na bhuineas d`ar teaghlach `s a tha gun lorg air Dia

Ar n`athair is ar mthair- gun cuireadh an digh san Triath

O s tric a bhiodh e ` g rnaigh airson na big s na mr

Nach rachadh iad gu drainn ach gum faighteadh iad an glir

 

Chan eil aon n a mhiannachainn dom pheathraichean `s do m` bhrth`r

Ach gum faicinn iad ag iarraidh Dia m`athair is mo mhth`r

S gum biomaid uile ann an Criosd mus ruig sinn croch ar l

S gu ifrinn bis nach rach sinn sos -ach shuas gum bi sin be.

 

Cha b`urrainn a bhith agam-sa athair eile coltach ris

Bu tric a bhiodh e tagradh dhomh ach sguir e dheth a nis

O Thighearn gabh ri m`bhuidheachas airson gach oidhch` is l

A thug thu dhomh na chuideachd-san O moladh Dhuit gu brth!