Index Page

FÓilte gu na h-Ubhlan de dh'Oir

Is mise Iain MacCoinnich, agus tha mi a'cur failte oirbh ann an ainm ar Tighearna Iosa Criosd. An diugh tha mi a'tilgeadh m'aran air aghaidh nan uisgeachan. Se m'urnaigh agus durachd mo chridhe gun toir an larach seo buaidh air na h-uile a nochdas, chum buannachd siorraidh an anam neo-bhasmhor. Tha duil agam an larach a leasachadh, agus a bhi a cur ris bho am gu am, agus tha mi an dochas gun co-phairtich thu ann tric. Ma tha thu airson ar cuideachadh le bhith cur searmon, no teisteas, smuain laitheil no 'or air a chruinneachadh' air an larach, tha mi an dochas gun cur thu e-mail thugam. Tha mi toirt seachad an larach seo gu h-iomlan dha'n Tighearna. Se m'urnaigh gun cuireadh esan ris an eaglais an dream sin a thearnar. Mar ubhlan oir ann an dealbhan airgid tha facal a labhrar gu h-iomchaidh (Gnath-fhocail 25:11) 

Having been raised on the Scottish mainland I have to confess that I can neither read nor write in Gaelic. Although it was the language within the walls of our home, it was not the language of my classroom or playground. I have always wanted a Gaelic Section within my website and I have been doing my best to encourage anyone who will listen to offer me suitable Gaelic material for inclusion here.

I appeal once again to you for more spiritual Gaelic material to add to this part of the website.