Gaelic Section

Index Page

 

Composed in loving memory of A. D. Murray (Scotch) drowned on MV Muirfield

in No. 9 Hold, on 9th November 1975. Latitude 03 - 58S  Longitude 7.8 - 25E

 

Nach duilich dhomhs' an oidhche seo na rainn seo chur an cl

Le cridhe trom gan innse 's gan sgrobhadh tro mo dheir

Naidheachd bis mo chiad ghin ga mo lonadh sa le brn

'S gun agam nis ach cuimhneachain air lithean aoibhneach d' ig'.

 

C thuigeas meud nam morbhailean tha ann am Freasdal domhair Dh

A dh' rdaicheadh bho Shorraidheachd leis an Trianaid ann an Nimh

A' nochdadh dhomh gur domhanas mo dhanadas gu lir

'S e nach robh agam dhot ach iasad dh' fhg mi cianail na do dhidh.

 

Bha Dia cho pilt na ghrsan dhomh, 's e fhilnig ach an fheil

'S ceistean cruaidh ag irigh nach biodh feumail dha mo shers'

An fhrinn bha ri str rium air a mneachadh ann dhomhs

Aig 'Mra' air mo dhearbhadh, 's bha h-uisge searbh ri l.

 

Nach cruaidh air cridhe mthar a rinn d' rach is tu maoth

Nach robh neach ann chum do shbhaladh nuair bha am bs cho dlth

Nach robh piuthar ann no brthair, no cirdean ri do thaobh

A ghabhadh grim air lmh ort, nuair dhin am bs do shil.

 

C 's urrainn a bhith cuibhreachadh no cuing chur air an smuain

'S tric gad lorg na m' inntinn mi air feadh nan tuinn 's nan stuadh

Cha chuir sinn suas clach chuimhne ort ann an doimhneachdan a' chuain

'S gu brth chan fhs am feur oirre, cha derlaich grian air d' uaigh,

 

Bha iomadh ceist is rach ann an cois do bhs co-dhi

'S ged is ann air brd a bht' chaidh do bhthadh fo a siil

Cha d' fhuair sinn fi do chnmhan gus an cradh anns an ir

'S cha laigh iad ann am Brabhas anns a' ghainmheach ri ar taobh.

 

Ach nuair bu duirch' an oidhche 's gun soillseachadh na neil

Bha Spiorad Naomh a' cuimhneachadh a gealladh saidhbhir dhomhs'

A' dsgadh suas mo chuimhne 's cur aoibhneas na mo bhrn

Nach robh mo chiad-sa caillte, 's ann bha oighreachd ann an Glir.

 

Alasdair Moireach, Stornoway